ប្រភេទ: គណិតវិទ្យា

Download Applied Numerical Methods with MATLAB® for Engineers and Scientists Third Edition By  Steven C. Chapr

ទាញយកអនុវត្តវិធីសាស្រ្តជាច្រើនជាមួយនឹងMATLAB®សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលើកទីបីនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រលោក Steven C ដោយ. ចលនាបេះដូង

Introduction This book is designed to support a one-semester course in numerical methods. It has been written for students
ត្រូវតែអាន×

កំពូល
css.php