ស្លាក: . បោះពុម្ពលើកទីបី. Kevin Wallace pdf Free Download

Download Cisco Voice over IP (CVOICE), Third Edition By Kevin Wallace

ទាញយកសំឡេងលើ IP ស៊ីស្កូ (CVOICE), បោះពុម្ពលើកទីបីដោយលោក Kevin វ៉លឡេស

សេចក្តីផ្តើមនេះជាគោលដៅសំខាន់នៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពិនិត្យដើម្បីហុច 642-436 ការប្រឡង CVOICE, ដែល
ត្រូវតែអាន×

កំពូល
css.php